logo Samuelschool

Kernwaarden voor toezicht houden, besturen en leidinggeven.

Deze kernwaarden willen wij praktiseren in de gehele organisatie, van hoog tot laag. Ter verduidelijking staan links geplaatst naar websites waar de kernwaarde verder uitgewerkt is, niet dat daar alles van overgenomen wordt, maar als zinvolle illustratie van de kernwaarde.

Verbondenheid


We delen vanuit onze grondslag dezelfde normen en waarden. De Bijbel geeft onze verbondenheid aan elkaar. Deze verbondenheid is er ook aan onze achterban. We zijn betrokken op elkaar en daardoor ondersteunen we elkaar. Dit uit zich in een sfeer van onderling vertrouwen, respect, zelfvertrouwen en liefde.

Dienend leiderschap


Leiders stellen zich dienstbaar op. De Heere Jezus zegt het wel heel krachtig:  “de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient” (Lukas 22 vers 26). Leiders stellen zich in dienst van de mensen op de werkvloer en geven hen support. Ze richten zich op het bevorderen van het gemeenschapsgevoel en de persoonlijke groei van hun werknemers. Dienend leiderschap is niet gebaseerd op hiërarchie en macht, maar op de bewustwording en ontwikkeling van werknemers. Mensen zijn  heel verschillend, qua kennis, kunde en ervaring, maar ook wat betreft persoonlijke eigenschappen. Elkaar kennen is belangrijk, om elkaar ook beter te begrijpen. Dit geldt ook de leerlingen, ook zij zijn heel verschillend. In het leidinggeven willen we met deze verschillen rekening houden en daarop afstemmen, zgn. erkende ongelijkheid.
https://communicatietraining.nl/inspiratie/dienend-leiderschap/
http://www.ziez-onderwijs.nl/
http://www.onderwijsvraagtleiderschap.nl/

(Resultaat)verantwoordelijkheid


Wat leiders en medewerkers samenbindt, is dat iedereen (in elke functie) gericht is op het realiseren van de beoogde doelen, van de collectieve ambitie. In ons geval zijn dat in elk geval: goed onderwijs, veiligheid en welbevinden van leerlingen, partnerschap met ouders, en het uitbouwen van onze voorzieningen om zoveel mogelijk kinderen identiteitsgebonden onderwijs en zorg te kunnen bieden. Dit betreft ook het maken van keuzes en verantwoordelijkheid voor eigen handelen. We zijn ook bereid om verantwoording af te leggen. Hier hoort bij, dat we degene die zich ingespannen heeft om het resultaat  te behalen ook de waardering en het plezier daarvan geven. Salomo is daar ook achter gekomen: “Ziet, wat ik gezien heb, een goede zaak, die schoon is: te eten en te drinken, en te genieten het goede van al zijn arbeid, dien hij bearbeid heeft onder de zon, gedurende het getal der dagen zijns levens, hetwelk God hem geeft; want dat is zijn deel” (Prediker 5 vers 7).
http://hetcompetentiewoordenboek.nl/resultaatgerichtheid/week-35-resultaatgerichtheid/

Eigenaarschap


We geven mensen zoveel mogelijk verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. Dat is de beste en de mooiste manier om zoveel mogelijk resultaat te behalen. Daar hoort het geven van ruimte bij, om zelf beslissingen te kunnen nemen, problemen aan te pakken, te blijven leren. Voorwaarden hiervoor zijn het geven van vertrouwen èn betrouwbaar willen zijn . Wij willen dat mensen zich veilig voelen, dat ze niet bang zijn om fouten te maken en daarop te worden afgerekend. Bij eigenaarschap hoort alertheid voor risico’s, op elk niveau in de organisatie, het op tijd melden daarvan en het aanpakken ervan.
Leiders zijn geïnteresseerd in het werk van hun mensen, in hun verhalen, in de puzzels en vooral ook in de parels van hun werk. Immers, alles wat aandacht krijgt groeit.
http://www.professioneelzijn.nl/index.php/artikelen/13-individu/147-wat-zijn-de-5-kenmerken-van-eigenaarschap

Bekwaamheid (of deskundig of professioneel)


Voor iedereen in de organisatie geldt dat hij bekwaam is voor de taak die hij moet uitvoeren. Verdere ontwikkeling is een vanzelfsprekendheid. We spreken elkaar hier ook op aan. Bij bekwaamheid hoort ook dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Een essentieel onderdeel van onze bekwaamheid is goed communiceren. Het geven en ontvangen van feedback (feed forward) op een professionele wijze is een essentiële vaardigheid.
http://www.carrieretijger.nl/functioneren/communiceren/mondeling/vaardigheden/feedback-ontvangen
© 2020 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring